48 x 96 x 3/16th Foam Board 12 sheets Including Shipping